ps26v8vn

Bible Society Việt Nam là chương trình của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội nhằm vào việc hỗ trợ các Hội Thánh tại Việt Nam về việc xuất bản và phân phối Kinh Thánh. Mặc dù Thánh Kinh Hội tại Việt Nam đã ngưng hoạt động vào năm 1975, nhưng chương trình của Thánh Kinh Hội đã lại được tiếp tục vào năm 1993. Cho đến nay, hơn 1 triệu cuốn Kinh Thánh và 2 triệu Kinh Thánh Tân Ước đã được in ấn để phục vụ nhu cầu của Hội Thánh tại Việt Nam.

Vietnam Bible Society Co. Ltd, is a ministry of the United Bible Societies aiming at supporting the Church in Vietnam in Scripture production and distribution. Although the Bible Society in Vietnam was closed in 1975, the ministry of the Bible Society resumed in 1993. To date more than 1 million copies of the Bible and 2.5 million of the New Testament have been printed to serve the Scripture needs of the Church in Vietnam.


ĐỌC KINH THÁNH HẰNG NGÀY - DAILY SCRITURE READING

Bible Reading2

     

      ▸   SUN 25 OCT :          2 Các Vua | 2 Kings 6.1-23

      ▸   MON 26 OCT :         Ɖa-ni-ên | Daniel 1.1-21

      ▸   TUE 27 OCT :          Ɖa-ni-ên | Daniel 2.1-23

      ▸   WED 28 OCT :         Ɖa-ni-ên | Daniel 2.24-49

      ▸   THU 29 OCT          Ɖa-ni-ên | Daniel 3.1-30

      ▸   FRI 30 OCT            Ɖa-ni-ên | Daniel 5.1-31

      ▸   SAT 31 OCT :           Ɖa-ni-ên | Daniel 6.1-28

© Vietnam Bible Society 2014